Artikel 1: Definities

 1. iApples, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 85474134, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. Alle algemene voorwaarden met betrekking tot iApples gelden ook voor Refreshed Apples B.V.
 3. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 4. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 5. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij 
reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. 
De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht 
door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan 
verkoper te betalen.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor 
nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit 
de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 28 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. 

 2. De consument heeft na het aanmelden van een retourzending, 14 dagen de tijd om de bestelling retour te sturen. Binnen 14 dagen na de ontvangen retourzending zal de restitutie van het volledige aankoopbedrag (tenzij anders afgesproken) voldaan worden.

 3. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.

 4. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
 5. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kan iApples deze waardevermindering van het product doorberekenen aan de consument. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

ALGEMENE VOORWAARDEN IAPPLES

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 8: Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeftverkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen

 1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 10: Prijsweergave

 1. Je ziet bij elk product een nieuwprijs staan met een streep er doorheen en de prijs van iApples. De nieuwprijs is de oorspronkelijke adviesprijs bij introductie door Apple. De iApples prijs is de aantrekkelijke aanbiedingsprijs die je betaalt.

Artikel 11: Levering

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper 
deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop 
deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van 
informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is 
verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering 
van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens 
aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit
is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet 
koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering
geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen 
gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

ALGEMENE VOORWAARDEN IAPPLES

Artikel 12: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij 
niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere
omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden
verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat 
toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering
van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens
verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg 
waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper
het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 13: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de
andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met 
goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen 
blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs 
heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn 
eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op
tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te
schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan 
sprake van schuldeisers verzuim. Een verlate levering kan in dat geval 
niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper 
geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, 
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op 
eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen 
vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van 
koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband 
houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot 
het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of 
zijn leidinggevende ondergeschikten.

ALGEMENE VOORWAARDEN IAPPLES

Artikel 16: Klachtenregeling

 1. iApples beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 
maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij iApples ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht 
een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de 
ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting 
WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost 
kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting 
WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/.
Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de 
consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de 
door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke 
geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer
als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het 
voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten 
verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden 
via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van iApples niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de 
ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen
of repareren.

Artikel 17: Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het 
hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de 
overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en 
dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te 
maken. Deze garantie geldt voor een periode van 24 maanden na aankoop 
(voorheen 3 maanden/12 maanden, periode op factuur is leidend).
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een 
zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een 
inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van 
verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie
nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW.
Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend
was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als 
gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder 
toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel 
geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor 
doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een 
door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie
die door die producent wordt verstrekt.
 5. Onze garantie biedt geen dekking voor slijtage van batterijen die door normaal gebruik is ontstaan. Binnen 28 dagen na ontvangst van product met batterij dient de klant een melding te maken wanneer hij/zij het gevoel heeft dat de batterij onder niveau presteert. De garantieperiode van 2 jaar geldt niet voor een in prestatie afnemende batterij wegens het zijn van een verbruiksvoorwerp.

Artikel 18: Intellectueel eigendom

 1. iApples (en Refreshed Apples B.V.) is onder geen enkele voorwaarde een 
uitvinder, eigenaar, aandeelhouder of aangestelde reseller van Apple 
Inc. Alle rechten met betrekking tot Apple Inc. zijn voorbehouden en 
deze worden niet geschaad of misbruikt door zowel iApples als de klanten van iApples.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iApples (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Artikel 19: Wijziging algemene voorwaarden

 1. iApples is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal iApples zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar iApples is 
gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te
nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend 
anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen 
van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden 
aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Via onderstaande knop wordt u naar de privacy verklaring van iApples begeleid.

Privacy verklaring

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Terug naar winkel